1xbetcasino maxi

Gençlik Kollarının ülke genelindeki teşkilat çalışmalarından sorumludur.

 1. İl Gençlik Kolu teşkilatlarından Gençlik Kolu Sandık Bölgesi Temsilciklerine kadar, teşkilatların kurulmasından ve modele uygun olarak çalıştırılmasından sorumludur.
 2. Gençlik Kolu Teşkilatlarında, model çalışmanın uygulanıp uygulanmadığını Bölge sorumluları vasıtası ile takip eder ve gerekli tedbirleri alır.
 3. Gençlik Kolu Teşkilatlarında görev yapan kadro ve üyelerin teşkilat eğitimi için gerekli araştırma, planlama ve programları yapar. Teşkilat eğitimini, Eğitim Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanan müfredata göre yapar.
 4. Mahallelerde, Köylerde ve Sandık Bölgelerinde oluşturulacak Gençlik Kolu yönetimlerinin çalışmalarını ve haftalık sandık bölgesi toplantılarının yapılmasını takip eder.
 5. Gençlik Kolu Teşkilatlarının haftalık ve aylık olarak yapması gereken toplantıları düzenli olarak yapıp yapmadıklarını, İl Gençlik Kolu Teşkilatlarının her ay verdikleri raporlardan takip eder ve gerekli teşviklerde ve uyarılarda bulunur.
 6. İl Gençlik Kolu Teşkilat Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Planlama ve Koordinasyon ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Genel Merkez Gençlik Kolu çalışmalarının verimliğini artırmak için çalışma planları hazırlar, faaliyetlerin yapılan bu plan dâhilinde yürütülmesini temin eder.
 2. Genel Merkez Gençlik Kolu birimleri arasında koordinasyonu sağlar
 3. İl Gençlik Kolu Planlama ve Koordinasyon Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun tanıtma ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlik Kolunun tanıtma faaliyetlerini planlar ve yürütür.
 2. Gençlik Kolunun her türlü tanıtma malzemelerinin hazırlanması, üretilmesi ve dağıtılmasından sorumludur.
 3. Gençlik Kolunun tanıtma ile ilgili stratejisini tespit ve tayin ederek, bu konuda görev alanların eğitilmesini sağlar ve uygulamaları takip eder.
 4. Gençlik Kolunun Medya ile ilişkilerini düzenler. Televizyon ve Gazetelerden Gençlik Kolunun yararlanmasının şartlarını hazırlar.
 5. İl Gençlik Kolunun Tanıtma Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Sivil Gençlik Kuruluşları ve Halkla ilişkiler ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Ülkede bulunan bütün sivil Gençlik örgütleri, Gençlik meslek kuruluşları, kanaat önderleri, müstakil Gençlik toplulukları ile Gençlik Kolları arasında kurulması gereken ilişkileri planlar ve yürütür.
 2. Gençlik Kolları mensuplarının Sivil Gençlik Kuruluşları ve Halkla İlişkilerini istenen seviyeye getirmek için sürekli olarak seminerler düzenler.
 3. İllerin Gençlik Kolu Sivil Gençlik Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun eğitim ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlik Kolu Teşkilatlarında çalışan kadro ve üyelerin şuurlanma, çelikleşme ve üretim durumlarını en üst seviyeye taşımak için eğitim yapar.
 2. Genel Merkez Gençlik Kolu yönetimi ve üyeleri, İl, İlçe Gençlik Kolu yönetimi ve üyeleri ile il eğitim öğretmenleri ve hatiplerin eğitimlerini planlar ve yürütür.
 3. Gençlik Kolu Merkez Eğitim Hocalarını tespit eder ve eğitim için hazır hale getirir.
 4. İllerde yapılacak teşkilat eğitimlerinin müfredatını hazırlar ve uygulamaya koyar.
 5. Gençlik Kolu İl Eğitim Başkanlarıyla toplantılar yaparak eğitir ve görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Dış İlişkilerle ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde çeşitli dünya devletlerindeki Gençlik çalışmalarını yakından izler ve değerlendirir.
 2. Dış ülkelerde ve uluslararası Gençlik kuruluşlarında partimizin görüşlerinin tanınması için, tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere gereken her türlü çalışmayı yürütür.
 3. Yurt dışı ziyaretlerini organize eder. Yurt dışından gelen Gençlik heyetlerin kabulü ile ilgili programları yapar ve yürütür.
 4. Gençlik Kolu İl Dış İlişkiler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Genel Muhasebe ve Mali İşler ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlik Kolu bütçesini oluşturur. Gelirleri artırmak için komisyon ve komiteler kurar ve çalıştırır.
 2. Gençlik Kolu üyelik aidatı, genel merkez aidatı, bağış, hediyelik eşya satışları ve benzeri gelir kaynaklarını geliştirir ve harekete geçirir. Yetkili Kurullara gelir ve giderle ilgili rapor verir.
 3. Gençlik Kolunun gelir, gider ve mali işlerinin yürütülmesi, bu hususlarda eğitimli eleman yetiştirilmesi ve tüm teşkilatlarda mali işler ile ilgili yapılacak faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetimi işini titizlikle yürütür.
 4. Gençlik Kolu İl Muhasebe ve Mali İşler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

MADDE 6. Parti üyeliği sona eren kişilerin doğal olarak Gençlik Kolları üyelikleri de düşer. Parti disiplinine aykırı davrananlar hem Gençlik Kolları hem de Parti üyeliğinden çıkarılırlar.

Gençlik Kolunun Ekonomik İşler ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Partinin ekonomi ile ilgili görüş ve projelerinin duyurulması ve benimsetilmesi için her türlü çalışmayı yapmaktan sorumludur.
 2. Ekonomi ile ilgili politikaları izler, değerlendirir ve raporlar hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirir.
 3. İl Ekonomik İşler Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Yükseköğretim Gençliği ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Yükseköğretim gençliğinin teşkilat çalışmalarında aktif olarak görev almasıçalışmasını yürütür.
 2. Yükseköğretim gençliğinin dava şuurlarının gelişmesi için başta eğitim seminerleri olmak üzere gerekli bütün çalışmaları yürütür.
 3. İl Gençlik Kolu Yükseköğretim Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Kültür ve Sanat ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlerin milli kültür ve sanat etkinliklerinde aktif hale gelmeleri için çalışır.
 2. Gençlerindüşünce disiplini ve güzelliğine, konuşma disiplini ve güzelliğine, çalışma disiplini ve güzelliğine, davranış disiplini ve güzelliğine sahip olmaları için gereken çalışmaları yürütür.
 3. Çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri ile gençlerin dava şuuru kazanmaları yolunda gayret gösterir.
 4. İl Gençlik Kolu Kültür ve Sanat Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Spor ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlerin çeşitli spor etkinlikleri ile aktif olarak teşkilatta görev almaları için çalışır.
 2. Gençliğinsağlıklı nesiller olarak yetişmesine katkıda bulunacak öz değerlerimize uygun sportif etkinliklerdüzenler.
 3. İl Gençlik Kolu Spor Başkanlarıyla toplantılar yaparak görevlerini aktif bir şekilde yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolunun Sekreterlikle ile ilgili çalışmalarından sorumludur.

 1. Gençlik Kolu Merkez Yönetimi ve Başkanlık Divanı toplantı gündemini hazırlar. Gençlik Kolu Başkanlık Divanı kararlarını ilgili yerlere bildirir. Bu husustaki yazışmaları yapar.
 2. Gençlik Kolunun personel ihtiyacını belirler, çalışma disiplin, ciddiyet ve verimliliğini sağlar, takip ve kontrol eder.
 3. Gençlik Kolu yazışmalarının sağlıklı yürütülmesini ve arşivlenmenin düzgün yapılmasını sağlar. Bilgi İşlem ve yazışmalarda teknolojik imkânları kullanır.
 4. Gençlik Kolu protokol işlerini organize eder.
 5. Gençlik Kolu İl Sekreterleriyle toplantılar yaparak görevlerini aktif olarak yapmalarını sağlar.

Gençlik Kolu Bölge Sorumluları, Gençlik Kolu Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya uygun teşkilat mensupları arasından hizmet görevlerinin yanında teşkilat görevi olarak bölgelerden sorumlu kılınan kimselerdir.

Parti teşkilat ve mensuplarımızın programımızdaki hedeflere ulaşması için Teşkilat Çalışma Modelimize uygun bir şekilde faaliyet yaparlar.

Bölge sorumluları, Gençlik Kolu Merkez teşkilatının her bir il ile ilgili olarak, isabetli karar alabilmesi için yapacağı istişarelerinde yardımcı olurlar ve İl Gençlik Kolu Teşkilatlarının her bakımdan etkili ve verimli çalışma yapmalarını temin etmeye çalışırlar.

Bu maksatla sorumlusu oldukları bölgede illerin teşkilat çalışmalarını takip ederler, özellikle Gençlik Kolu İl Divanlarına ve ayda en az bir defa Yönetim Kurulu Toplantılarına katılırlar. Toplantılarla ilgili hazırladıkları raporları Merkez Gençlik Kolu Teşkilat Başkanlığına takdim ederler. Böylece Genel Merkez bölge sorumlularının gayretli çalışmaları ile bütün il teşkilatlarını takip etmiş olur. Bölge sorumluları aşağıdaki görevleri yaparlar.

Gençlik Kolu Bölge Sorumluları, Genel Merkezin Bölge illerindeki teşkilat çalışmalarını yakından takip eden görevlisidir. Ancak bu çalışmalarda:

 1. Gençlik Kolu İl Yönetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile beraber her hafta toplanıp toplanmadığını,
 2. Gençlik Kolu İl Yönetim Kurulu üyeleri arasında “hizmet” ve “teşkilat” görev taksimatının tam olarak yapılıp yapılmadığını ve herkesin görevini bilir hale gelip gelmediğini,
 3. Gençlik Kolu İl Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları ilçelere her hafta gidip gitmediğini, İlçe Yönetim Kurulu toplantılarına ve bu ilçenin aylık İlçe Divan Toplantısına katılıp katılmadığını,
 4. Gençlik Kolu İl Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlusu oldukları ilçelerde ilçe yönetim kurulu üyelerini harekete geçirerek haftalık Sandık Bölgesi Toplantılarının yapılıp yapılmadığını,
 5. Gençlik Kolu Belde, Köy ve Mahalle, Sandık Bölgesi teşkilatlarının kurdurulması ve teşkilat modeline göre çalışıp çalışmadığını,
 6. Başmüşahitlere kadar bütün teşkilat mensuplarının Gazeteye abone olup olmadığını takipten sorumludurlar.

İldeki çalışmaların disiplinli olarak yürütülmesinde Gençlik Kolu İl Başkanının en büyük destekçisidirler.

İldeki problemlerden çözebildiklerini hallederler, çözemediklerini Genel Merkezin bilgisine sunarlar.