1xbetcasino maxi
MADDE 1. Saadet Partisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi teşkilattır.
Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır.
Partinin özel işareti (amblemi) renkli zemin üzerine beyaz hilal içerisinde beyaz beş yıldız ve hilalin altında SAADET yazısıdır.
MADDE 2. Partinin gayesi programında yazılı hususları gerçekleştirmektir.
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki kıstasların, Anayasanın 2. Maddesinde yazılı temel niteliklerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasına ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla sağlanmasına gayret gösterir. Milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret eder. Adaletin mülkün temeli olduğu ilkesi doğrultusunda gerçek bir hukuk devletinin oluşmasını hedefler.

MADDE 4. Saadet Partisi Gençlik Kolları ilgili Kanunlar ve Saadet Partisi tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş bir parti yan kuruluşudur. Gençlik Kollarının merkezi partinin Genel Merkezidir.
 1. Partinin programı ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildirmek,
 2. Partiye belli bir aidat ödemeyi taahhüt etmek,
 3. Türk vatandaşı olmak,
 4. On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 5. Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesindeki yasakları olmamak,
 6. Başka bir partinin üyesi olmamak şartıyla partiye üye olabilirler.

 7. Parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ile seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeliğine aday olanlar parti üyesi sıfatı kazanırlar.
MADDE 5. Ortaöğretim öğrencileri partiye üye olamazlar. .

MADDE 6. Gençlik Kollarının kaydettiği üyeler, parti tüzüğünün 4. maddesinde belirtilen esaslara tabidir. Gençlik Kolları üyelerinin Saadet Partisi’ne üyelikleri İlçe Yönetim Kurullarının kararıyla kesinleşir. 30 yaşından küçük parti üyeleri Gençlik Kolları üyesi sayılır.

MADDE 7. Parti üyeliği sona eren kişilerin doğal olarak Gençlik Kolları üyelikleri de düşer. Parti disiplinine aykırı davrananlar hem Gençlik Kolları hem de Parti üyeliğinden çıkarılırlar.

MADDE 8.Parti Üyelerinin Yükümlülükleri:
 1. Üyeler parti çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunurlar. Bu, her üye için yasal ve manevi bir sorumluluktur. İki türlü aidat öngörülmüştür. Bunlar: 1- Üyelik aidatı, 2- Genel Merkez aidatıdır. Üyelik aidatını partiye üye olan herkes öder. Merkez aidatını ise Genel İdare Kurulu Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Parti Kurucuları, Milletvekilleri ve seçilmiş Büyük Kongre delegeleri öder. Üyelik ve Genel Merkez aidatının miktarı ve ödeme şekli Genel İdare Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Aidatlarını ödemeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
 3. Toplumun tarihi, milli ve manevi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,
 4. Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, güçlü bir inançla, her bakımdan iyi yetişme ve doğru bilgi sahibi olmaya gayret etmek, toplumun yararı için kendilerinden fedakârlık ederek, şahsi çıkar gözetmeden, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla ihtilaf ve çekişmeye girmeden ekip çalışmasına uygun şekilde uyumlu, hoşgörülü ve güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmak,
 5. Parti çalışmalarında istişare etmek, verilen görevi en güzel şekilde ve titizlikle yapmak, verilen talimatları yerine getirmek, parti prensip ve ilkelerine ve liderine gönülden bağlı olmak,
 6. Herkesin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı, birbirini sevip sayan, yüksek ahlaki değerlerle bezenmiş bir toplumun oluşması için bütün güçleriyle çalışmak,
 7. Kanunlarda ve parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak, sorumlulukları yüklenmektir.

MADDE 9. Parti Gençlik Kolları Teşkilatı aşağıdaki kademelerden oluşur.

MADDE 10.
Genel Merkez Gençlik Kolu, Genel İdare Kurulu’nun belirleyeceği 50 kişiden oluşur, bu miktar artırılabilir, azaltılabilir. Aynı sayıda yedek üye de belirlenir.

Gençlik Kolu, oluşumunu takip eden 7 gün içerisinde Genel Başkanın veya Teşkilat Başkanının başkanlığında toplanarak Genel Merkez Gençlik Kolu Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyelerini tespit eder ve görev taksimatı yapar.

Genel Merkez Gençlik Kolu,Teşkilat Başkanı ve Genel İdare Kurulu’na bağlı olarak çalışır.

Genel Merkez Gençlik Kolunun çalışma esaslarını Genel İdare Kurulu belirler.

Genel Merkez Gençlik Kolu gerekirse yeniden oluşturulabilir.

Genel Merkez Gençlik Kolu Başkanı bu görevini Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu’nun belirleyeceği süreler içerisinde yürütür.

MADDE 11. Gençlik Kolu Başkanlık Divanı üyeleri; Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Gençlik Kolu Başkanı, Başkan yardımcıları ve Gençlik Kolu Sekreteri’nden oluşur.

Gençlik Kolu Başkan Yardımcıları
 
 1. Başkan Yardımcısı: Teşkilat Başkanı
 2. Başkan Yardımcısı: Planlama ve Koordinasyon Başkanı
 3. Başkan Yardımcısı: Tanıtma Başkanı
 4. Başkan Yardımcısı: Gençlik Kuruluşları ve Halkla İlişkilerBaşkanı
 5. Başkan Yardımcısı: Eğitim Başkanı
 6. Başkan Yardımcısı: Dış İlişkiler Başkanı
 7. Başkan Yardımcısı: Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı
 8. Başkan Yardımcısı: Sosyal İşler Başkanı
 9. Başkan Yardımcısı: Ekonomik İşler Başkanı
 10. Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Başkanı
 11. Başkan Yardımcısı: Kültür ve Sanat Başkanı
 12. Başkan Yardımcısı: Spor Başkanı
 13. Gençlik Kolu Sekreteri


Genel İdare Kurulu ihtiyaca göre Genel Merkez Gençlik Kolu Başkan Yardımcılarının sayısını artırıp azaltabilir.
 
 1. İL GENÇLİK KOLU

MADDE 12. İl Gençlik Kolları, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığının olur onayı ile İl Yönetim Kurullarının belirleyeceği başkan dâhil 15 asıl ve 15 yedek üyeden, Büyükşehirlerde başkan dâhil 25 asıl ve 25 yedek üyeden oluşur. Nüfusu 3 ila 5 milyon arasında olan Büyükşehirlerde İl Gençlik Kolları başkan dâhil 30 asıl ve 30 yedek üyeden, nüfusu 5 milyondan fazla olan Büyükşehirlerde İl Gençlik Kolları başkan dâhil 35 asıl ve 35 yedek üyeden oluşur. İl Gençlik Kolları, Genel Başkan tarafından veya Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığının olur onayı ile İl Yönetim kurulları tarafın görevden alınabilir ve yeniden oluşturulabilir. İl Gençlik Kolları görev dağılımları Genel Merkez Gençlik Kolları başkanlığının hazırlayacağı görev şemalarına uygun olarak yapılır.

İl Gençlik Kolu;

 • Seçmen yaşına gelmiş olan gençlerin teşkilat çalışmalarına aktif olarak katılmalarını temin etmek amacıyla her türlü organizasyondan sorumludur.
 • Gençliğin şuurlanması için ilçe, belde, köy ve mahalle, sandık bölgesi Gençlik Kolu kadrolarının ve üyelerin eğitim programlarını İl Eğitim Başkanlığı ile işbirliği içerisinde düzenler ve takip eder.
 • İlçe, belde, köy ve mahalle ve sandık bölgesi Gençlik Kollarını kurar ve teşkilat çalışma esaslarına göre çalışmalarını temin eder.
 • İl Gençlik Kolları Genel Merkez Gençlik Kolu’na uygun olarak hizmet ve teşkilat görev taksimatını yapar ve bu modele uygun olarak çalışır.
 • Gençlik Kolları bütün teşkilat çalışmalarında aktif bir faaliyet sergilemek zorundadır.
 • İl Gençlik Kolları Genel Merkez Gençlik Kolu’nun hazırlayacağı Gençlik Kolları teşkilat rehberinde belirtilen raporları İl Teşkilat Başkanının onayını aldıktan sonra Genel Merkez Gençlik Kolu Başkanlığına her ay düzenli olarak ulaştırır.
 1. İLÇE GENÇLİK KOLU

MADDE 13. İlçe Gençlik Kolları, İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolu Başkanlığının olur onayı ile İlçe Yönetim Kurullarının belirleyeceği merkez nüfusu 10 bine kadar olan ilçelerde başkan dâhil 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Merkez nüfusu 10 binden 50 bine kadar olan ilçeler ile Büyükşehirlerde nüfusu 50 bine kadar olan ilçelerde, başkan dâhil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Büyükşehirlerde nüfusu 50 binden fazla olan ilçeler ile illerin merkez ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 50 binden fazla olan ilçelerde başkan dâhil 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşur. Büyükşehirlerde nüfusu 200 binden fazla olan ilçelerde bu sayı İl Yönetim Kurulu kararıyla başkan dâhil 25 asıl ve 25 yedek üye olarak da belirlenebilir. İlçe Gençlik Kolları, Genel Başkan tarafından veya İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kollu Başkanlığının olur onayı İlçe Yönetim Kurulları tarafın görevden alınabilir ve yeniden oluşturulabilir. İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kulu görev dağılımları Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının hazırlayacağı görev şemalarına uygun olarak yapılır.

 1. BELDE GENÇLİK KOLU

MADDE 14. Belde Gençlik Kolları İlçe Gençlik Kollarının teklifi ve İlçe Yönetim Kurulu kararı ile ihtiyaca göre ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. İlçe teşkilatı ve İlçe Gençlik Kolunun vereceği görevleri yapar, en az üç kişiden oluşur ve ihtiyaca göre sayısı artırılır.

 

GENÇLİK KOLU TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 15.a-  Köy ve Mahalle Gençlik Kolu temsilcilikleri:  Köy ve Mahalle Gençlik Kolu temsilcilikleri bir temsilci ve bir temsilci yardımcısından oluşur. Ancak Büyükşehirlerdeki kalabalık köy ve mahallelerde Gençlik Kolları teşkilatı köy ve mahallenin büyüklüğüne göre yeteri kadar sayı ile oluşturulabilir. Bu şekilde oluşan teşkilatların işleyişinde belde teşkilatı model olarak alınır.Köy ve Mahalle Gençlik Kolu yönetiminin başkanlığını Gençlik Kolu Temsilcileri yapar. Köy ve Mahalle Gençlik Kolu Temsilcileri, beldelerde belde, ilçelerde ilçe, illerde merkez ilçe Gençlik Kolları teşkilatları tarafından bağlı bulundukları temel teşkilatın belde, ilçe, merkez ilçe başkanlarının veya Teşkilat başkanlarının onayı ile belirlenir.

b- Sandık Bölgesi Gençlik Kolu Temsilcilikleri: Sandık bölgesi Gençlik Kolu Temsilcilikleri, bir baş müşahit ve dört müşahit olmak üzere beş kişiden oluşur. Sandık bölgesi baş müşahit ve müşahitleri köy ve mahalle gençlik kolu temsilcilerinin bağlı oldukları köy ve mahalle temsilcilerinin bilgisi dâhilinde teklifleri üzerine ilçe yönetim kurulları tarafından görevlendirilir ve aynı usulle değiştirilir.

 

MADDE 16. Disiplin işleri parti tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

MADDE 17..Gençlik Kolları, üyelerinin isimlerinin bulunduğu bir defter tutar. Gençlik Kolları Partiden bağımsız yazışma yapamazlar.

MADDE 18. Teşkilatın bütün kademelerindeki Gençlik Kolu başkanları bulundukları Ana Teşkilat Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

MADDE 19. Yönetmelikte açık bulunmayan hallerde parti tüzüğü ve siyasi partiler kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat uygulanır.

MADDE 20.  Gençlik Kolları Yönetmeliği, Parti Genel İdare Kurulunun Kararıyla yürürlüğe girer.