RAPORLAR

 Üniversitelerin Varlık Amacı

Üniversitelerin varlık amacının toplumsal fayda, kalkınma ve bilimsel üretim olması gerekir. Bu amaca göre ihtiyaçlar tespit edilmeli, planlama yapılmalı ve yol haritası çıkarılmalıdır. Mevcut durumda ise bu amaçtan sapma ve plansızlık vardır.

 

ÖNSÖZ 

Gençlik, insanın toplumsal değişimlerden en fazla etkilendiği dönem olmakla birlikte bu dönüşümlerin öncüsü ve taşıyıcısı olması bakımından da dikkate değerdir. İki asrı aşkın süredir çok yönlü değişimlere sahne olan coğrafyamızda yaşanan ve bugün de devam eden bu olumlu ve olumsuz süreçlerin her yönüyle gençlik üzerinde nasıl etkiler oluşturduğunun tespiti ve tahlili zorunlu görülmektedir. 

Bu sebeple Gençlik Kolları olarak Sosyal İşler Başkanlığı ile birlikte, gençliğin hayata nasıl baktığı, sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel alanlardaki yönelimlerinin neler olduğu konularında ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel çalışmaların verilerinden hareketle bir durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır.

Gençlerin nelerden ve ne ölçüde etkilendikleri, ne tür menfi-müspet alışkanlıklar edindikleri, hangi değerleri yitirdikleri-kazandıkları ve bunların sonucu olarak sosyal hayatta nasıl bir durumda oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Söz konusu hususların çok yönlü tahlilleri yapılmış, bunlara çözüm önerileri sunmak maksadıyla bu kitapçık hazırlanmıştır. 

Bu çalışmanın hazırlık sürecinde; çeşitli ilim adamlarının, siyasi temsilcilerin ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin görüşleri alınmış, konu ile ilgili çalıştaylar yapılmış, yayımlanmış olan raporlar incelenmiş, istatistiki veriler toplanmış, gençliğin sorunları araştırılmış, hükümetlerin uygulamaları incelenmiş ve bütün veriler birleştirilerek çözüm yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmayı kamuoyuna arz eder, sonuçlarının gençlik çalışması yapan tüm ilgililere yol gösterici olmasını temenni ederim. 

Salih AKYÜZ 

Gençlik Kolları Başkanı 

 

TAKDİM 

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile Anayasa’da önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Yapılan anayasa değişikliği, yönetim şekli değişikliğini getirmiş ve ülkemiz “Parlamenter Sistem”den “Cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) Sistemi”ne geçmiştir.  

Bu değişiklik, ülke idaresini şekillendiren bütün yasalarda gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Kamuoyunca uyum yasaları diye adlandırılan bu düzenlemelerin en önemlileri hiç şüphesiz seçim kanunları ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişikliklerdir. 

Uyum yasaları yapılırken adalet ve kaliteli bir yönetim şekli ön şart olarak benimsenmeli ve sistemin bu yönlerini muhafaza edecek mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Ayrıca yapılan anayasa değişikliği ve ona bağlı düzenlemelerin sürdürülebilir olması ve kaliteli bir yönetim şeklini teşekkül ettirebilmesi için siyasi partilerin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplumun, akademisyenlerin, kısacası toplumda düşünce üreten her kesimin söz konusu sürece katılımları temin edilmelidir. 

Saadet Partisi olarak, ülkenin yönetimini şekillendiren ve dolayısıyla toplumsal barışı ve huzuru esas itibariyle ilgilendiren seçim kanunları ve siyasi partiler kanunlarındaki değişiklikleri çok önemsiyoruz. 

Bu meyanda uyum yasaları çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak konunun uzmanlarıyla birlikte onlarca çalışma incelenmiş ve bunlardan istifade ile genel yaklaşımlar olarak tekliflerimiz belirlenmiştir. Bu çalışma ile tekliflerimizi kamuoyuna arz ediyoruz. 

Temel KARAMOLLAOĞLU

Genel Başkan 

ÖNSÖZ

Sosyal İşler Başkanlığı olarak ülkemizde meydana gelen sosyal hadiseleri değerlendirmek ve meselelerin çözüm yollarını tespit etmek üzere muhtelif çalışmalar yapmaktayız. Bu çerçevede ülkemizin en önemli meselelerinden birisi olan “İç Göç” konusunu çeşitli yönleri ile ele aldık. Çok zengin bir ülke olmamıza rağmen sömürgeci küresel çarkın tesirinde potansiyel gücümüze ulaşamadığımız gibi hükümetlerin yanlış politikalarının bir sonucu olarak insanımız doğduğu yerde doyamamakta, insan onuruna uygun bir şekilde yaşayamamaktadır. Bunun neticesinde de daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için köyünü, ilçesini hatta şehrini terk etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Sebep ve sonuçlarının çeşitli boyutlarıyla ele alındığı çalışmalarımızın neticesini bir rapor halinde bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. Bu raporun hazırlık sürecinde; çeşitli ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin iştirakiyle çalıştay yapılmış, konu ile ilgili yayınlanmış olan raporlar incelenmiş, istatistiki veriler toplanmış, iç göçün tarihi süreci araştırılmış, hükümet uygulamaları incelenmiş ve bütün veriler birleştirilerek doğru bir teşhis ve çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmayı kamuoyuna arz eder, sonuçlarının yöneticilere yol göstermesine vesile olmasını temenni ederim.   

Fatih AYDIN

Sosyal İşler Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı 

ÖNSÖZ 

Sosyal İşler Başkanlığı olarak ülkemizde meydana gelen sosyal hadiseleri değerlendirmek ve çözüm yollarını bulmak üzere muhtelif çalışmalar yapmaktayız. Bu çerçevede insanımızın sağlığını, milletimizin geleceğini etkileme gücü bakımından önemli gördüğümüz “Şehir Hastaneleri” konusunu çeşitli yönleri ile ele aldık. 

Sağlık alanı deneme yanılma yönteminin uygulanamayacağı ve sonuçların asla tesadüfe bırakılamayacağı bir alandır. Çünkü söz konusu olan insan hayatıdır ve yapılan hataların telafisi mümkün değildir. 

Sağlık alanının önemli ayaklarından birisi de sağlık tesisleridir. Tüm dünyada Kamu Özel Ortaklığı olarak yürütülen modelin uygulamaları ülkemizde Kamu Özel İşbirliği adı altında yürütülmekte ve sağlık alanında Şehir Hastaneleri projeleriyle karşımıza çıkmaktadır. 

Sağlıkta dönüşüm programının yeni bir safhası olarak gösterilen Şehir Hastaneleri, sağlık hizmetlerinin organizasyon ve sunumunda doğrudan ve dolaylı yönleri ile önemli değişiklikler oluşturacaktır. Bütün bu değişiklikleri çeşitli yönleri ile irdelemek maksadı ile bu çalışmayı yapmış bulunmaktayız. 

 

Raporun hazırlık sürecinde; çeşitli ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin iştirakiyle çalıştay yapılmış, konu ile ilgili yayınlanmış olan raporlar incelenmiş, istatistiki veriler toplanmış, hükümet uygulamaları incelenmiş ve neticede Şehir Hastaneleri ile ilgili olarak bütün veriler birleştirilerek doğru bir teşhis ve çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Yapmış olduğumuz çalışmayı kamuoyuna arz eder, sonuçlarının yöneticilere yol göstermesine vesile olmasını temenni ederim. 

 

Fatih AYDIN 

Sosyal İşler Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı

ÖNSÖZ

Sosyal İşler Başkanlığı olarak, ülkemizde meydana gelen sosyal hadiseleri değerlendirmek ve çözüm yollarını tespit etmek üzere muhtelif meseleler hakkında çalışmalar yapmakta olup bu çalışmaların neticesinde de çeşitli raporlar hazırlamaktayız. Aile, toplumların temel yapı taşıdır. Bu temel yapı taşı olan aile, yanlış politikalar ve yanlış uygulamalar sebebiyle ciddi anlamda tahrip edilmektedir. Bu tahribatın sebeplerini ve sonuçlarını çeşitli boyutlarıyla ele aldık. Çalışmalarımızın neticesini de bir rapor halinde bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. Bu raporun hazırlık sürecinde; - Çeşitli ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiyle aile ve ahlaki yozlaşma çalıştayı yapıldı. - Yayınlanmış olan raporlar incelendi. - Son istatistiki veriler toplandı. - Hükümetin uygulamaları incelendi. - Milli Görüş partilerinin 1969 yılından itibaren yayınlanan seçim beyannameleri ve parti programları incelendi. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın, kamuoyunun bilgilenmesine ve şuurlanmasına, hükümete yol göstermesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Fatih AYDIN

Sosyal İşler Başkanı 

Genel Başkan Yardımcısı